Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Szolgáltató: Integrative Solutions – Borbala Gyulai

Cím: 33613 Bielefeld, Prinzenstr. 5
Adószám: 305/5077/2187

E-mail: rendelo@integrativoszteopatia.com

mint szolgáltató (továbbiakban: a „Szolgáltató”),

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.EU Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.; telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.; e-mail: support@tarhely.eu; telefon: +36 1 7892789)

 1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az integrativoszteopatia.com és az oktatas.termeszetesbaba.hu weboldalakon (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”) nyújt.

A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

 1. Megvásárolható termék, szolgáltatások

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatást nyújtja (a továbbiakban: a Szolgáltatás):

 • Babamasszázs webinár: online elérhető oktatóanyag szülők, leendő szülők számára.

A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

 • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. okostelefon, tablet, laptop stb.);
 • internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Safari, Explorer, Firefox stb.) a használt számítástechnikai eszközön;
 • a számítástechnikai eszközön elérhető internet kapcsolat, melynek adatátviteli sebessége lehetővé teszi az internetes felületen elérhető videó nézését megfelelő minőségben;
 • működő hangszóró.
 1. A megrendelés menete

Az integrativoszteopatia.com és a termeszetesbaba.hu oldalon a Megrendelő megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online webinárt. A megrendelő űrlap kitöltését követően, – a megrendelő űrlapok alján elhelyezett erre szolgáló gombra („Megrendelem a webinárt”) történő kattintással küldhető el a Szolgáltató részére.

A Megrendelő átutalással tudja a vételárat kifizetni.

Kérjük, a megrendelés leadása előtt tekintse át jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

Az átutaláshoz szükséges adatokat rendszerünk a megrendelést követően e-mailben küldi el a Megrendelő részére. Amint számlánkra beérkezik a befizetett összeg, a rendelést teljesítettre állítjuk, és a Megrendelő részére megérkezik elektronikus számlája és a hozzáférési adatok a webinárhoz.

A sikeres fizetést követően a webinárt a Megrendelő egy, a Megrendelő nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mail címen!

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

A tudásanyagokat, tréningeket a Megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

 1. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalakról megrendelhető Szolgáltatás árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

 1. A termék (webinár)

A megrendelhető webinár tartalmát, jellemzőit az integrativoszteopatia.com és a termeszetesbaba.hu weboldalon lehet részletesen megismerni. Amennyiben további kérdése merülne fel a webinárral kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mail címre.

 1. Fizetési feltételek

A fizetés módja bankkártyás fizetés vagy átutalás.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Átutalás esetén szükséges adatok:

 • Számlatulajdonos: Integrative Solutions – Borbala Gyulai
 • Számlaszám: 12600016-11058822-12843737

Banki átutalásnál minden esetben kérjük a Megrendelő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a Megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező).

A sikeres fizetést követően a Megrendelő e-mailben kapja meg a hozzáférést a webinárhoz, melyeket egy, a nevére létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) ér el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A tudásanyagokhoz, tréningekhez minden esetben elektronikus számlát küldünk a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

 1. Igényérvényesítés

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

a.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.) Jótállás

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. 14 napos elállási/felmondási jog fogyasztói megrendelések esetén

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik.

Webinár megrendelése esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő (webinár vásárlása esetén) attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta a tudásanyagot, tréninget, megnyitotta az erről szóló e-mailt.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Integrative Solutions – Borbala Gyulai

Cím: 33602 Bielefeld, Prinzenstr. 5

E-mail: rendelo@integrativoszteopatia.com

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi webinár megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló online termék megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt….

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot, azaz átutalást alkalmazunk.

Ön 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell.

Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mailcímre vagy a 33602 Bielefeld, Prinzenstr. 5 postacímre.

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetekben:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön a hozzáférési adatok segítségével 14 napon belül bejelentkezik az oktatas.termeszetesbaba.hu weboldalon, ahol a webinárja elérhető, Ön hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, ezáltal elveszti az elállás/felmondás jogát.

A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja.

Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

 1. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mail címen.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 10. és 11. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

 1. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: tudásanyagok, tréningek, előadás, módszer, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a rendelo@integrativoszteopatia.com e-mail címen.

A webinár tartalmának megosztása nem megengedett semmilyen formában – barátok, ismerősök számára hozzáférési adatok továbbadása, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában, képernyőképek továbbításával sem. Szolgáltató limitálhatja az IP címek használatát, ha a rendszerben visszaélésre utaló jeleket tapasztal. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weboldalon tájékoztatjuk.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Utoljára frissítve: 2023. május 5.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!